Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 1. High Class Outlet, gevestigd in Leidschendam, Kamer van Koophandel nummer 68287445, is
  waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen als de verkoper.
 2. De wederpartij van de verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper, en
  voorwaarden.
 3. De partijen zijn de verkoper en de koper samen.
 4. Onder het contract wordt verstaan de koopovereenkomst tussen de partijen.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten of
  goederen door of namens de verkoper.
 2. Afwijking van deze voorwaarden is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is overeengekomen.

ARTIKEL 3: BETALING

 1. De volledige aankoopprijs wordt altijd direct in de webwinkel betaald. In sommige gevallen wordt een aanbetaling gedaan.
  In dat geval ontvangt de koper een bewijs van de reservering en de
  vooruitbetaling.
 2. Als de koper niet op tijd betaalt, is hij in gebreke. Als de koper in gebreke blijft, is de verkoper
  gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Indien de koper in gebreke blijft, gaat de verkoper over tot incasso. De daaraan verbonden kosten
  Deze incassokosten worden berekend op basis van de
  Vergoeding van buitengerechtelijke incassokostenbeslissing
  incassokosten).
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging of surseance van betaling van de koper,
  de vorderingen van de verkoper op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de koper weigert mee te werken aan de uitvoering van de opdracht door de verkoper, zal hij alsnog
  is verplicht de overeengekomen prijs aan de verkoper te betalen.

ARTIKEL 4: AANBIEDINGEN, OFFERTES EN PRIJZEN

 1. 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is vermeld. 2. Indien de
  Indien het aanbod niet binnen deze termijn wordt aanvaard, vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven bij overschrijding geen recht op ontbinding.
  of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. De partijen moeten het eens worden over
  dit expliciet en schriftelijk.
 4. De prijs die vermeld staat op offertes, aanbiedingen en facturen bestaat uit de aankoopprijs inclusief
  de verschuldigde BTW en eventuele andere overheidsheffingen.

ARTIKEL 5: HERROEPINGSRECHT

 1. Na ontvangst van de bestelling heeft de consument het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden.
  zonder opgave van redenen (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de
  De (gehele) bestelling wordt door de consument ontvangen.
 2. Er is geen herroepingsrecht als de producten op maat gemaakt zijn volgens zijn
  specificaties of hebben slechts een korte houdbaarheid.
 3. De consument kan gebruik maken van het herroepingsformulier van de verkoper. De verkoper is verplicht dit formulier ter beschikking te stellen.
  aan de koper onmiddellijk nadat de vraag door de koper is gesteld.
 4. Tijdens de afkoelingsperiode gaat de consument zorgvuldig om met het product en de verpakking.
  Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de
  Als hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product ongebruikt en onbeschadigd terugsturen.
  product met alle geleverde accessoires en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking
  aan de verkoper, overeenkomstig de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 6: WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de passende
  uitvoering van de opdracht tot wijziging of aanvulling van de uit te voeren werkzaamheden, zijn partijen naar het oordeel van
  de overeenkomst tijdig en in onderling overleg dienovereenkomstig aan te passen.
 2. Indien de partijen overeenkomen de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, kan dit gevolgen hebben voor
  het tijdstip van voltooiing van de uitvoering. Verkoper zal Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financieel en/of kwalitatief is
  gevolgen, zal de Verkoper de Koper hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte brengen.
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, zal de Verkoper aangeven in hoeverre de
  wijziging of aanvulling van de overeenkomst zal leiden tot overschrijding van deze prijs.
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel mag de verkoper geen kosten in rekening brengen voor
  extra kosten indien de wijziging of toevoeging het gevolg is van omstandigheden die kunnen worden toegerekend aan de
  Verkoper.

ARTIKEL 7: VOLTOOIING EN RISICO-OVERDRACHT

 1. Zodra de gekochte goederen door de koper zijn ontvangen, gaat het risico over van het
  verkoper aan koper.

ARTIKEL 8: ONDERZOEKEN, KLACHTEN

 1. De koper is verplicht de geleverde zaken te (laten) onderzoeken op de
  tijdstip van levering, maar in ieder geval binnen de kortst mogelijke termijn, waarbij de Koper
  onderzoekt of de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde goederen overeenkomen met wat
  de partijen zijn overeengekomen, althans of de kwaliteit en de kwantiteit voldoen aan de vereisten die
  gelden voor hen in het normale (commerciële) verkeer.
 2. Reclamaties met betrekking tot schade, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten worden ingediend bij de
  verkoper schriftelijk binnen 10 werkdagen na de dag van levering van de goederen door de koper.
 3. Indien de klacht binnen de gestelde termijn gegrond is, heeft de verkoper het recht om ofwel te repareren ofwel
  herlevering, of om de levering te annuleren en de koper een creditnota te sturen voor dat deel van de aankoop
  Prijs.
 4. Kleine afwijkingen en/of afwijkingen en kwaliteitsverschillen die in de sector gebruikelijk zijn,
  nummer, grootte of afwerking kan niet worden ingeroepen tegen de verkoper.
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten of onderdelen die behoren tot
  dezelfde overeenkomst.
 6. Nadat de goederen bij de koper zijn verwerkt, worden geen verdere klachten meer ingediend.
  Geaccepteerd.

ARTIKEL 9: MONSTERS EN MODELLEN

 1. Indien een monster of model aan de koper is getoond of verstrekt, wordt aangenomen dat het
  slechts ter indicatie, zonder dat de te leveren goederen daarmee hoeven te corresponderen. Dit is
  verschillend indien partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee zal overeenstemmen.
 2. In het geval van overeenkomsten met betrekking tot onroerende goederen, vermelding van de oppervlakte of
  Andere afmetingen en aanduidingen worden eveneens slechts geacht te zijn verstrekt indien een
  aanduiding, zonder dat de te leveren goederen daaraan hoeven te voldoen.

ARTIKEL 11: OVERMACHT

 1. Indien de verkoper zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet tijdig kan nakomen, of
  Hij is niet aansprakelijk voor schade die de koper door overmacht lijdt.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke omstandigheid waarmee de verkoper geen rekening kon houden.
  bij het sluiten van de overeenkomst in aanmerking te worden genomen en als gevolg waarvan de normale uitvoering
  van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de Koper kan worden verlangd, zoals ziekte, oorlog of gevaar voor de Koper.
  oorlog, burgeroorlog en rellen, oorlogshandelingen, sabotage, terrorisme, stroomuitval, overstromingen, aardbevingen, brand,
  sit-down stakingen, stakingen, uitsluiting van werknemers, veranderde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden,
  en andere verstoringen in het bedrijf van de verkoper.
 3. Bovendien begrijpen partijen door overmacht de omstandigheid dat de levering
  bedrijven waarvan de verkoper voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, zich niet houden aan het
  contractuele verplichtingen ten opzichte van de Verkoper, tenzij dit de Verkoper kan worden verweten.
 4. Indien zich een situatie voordoet als hierboven bedoeld waardoor de Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
  verplichtingen jegens de koper, worden deze verplichtingen opgeschort zolang de verkoper niet in staat is om
  Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, neemt de Commissie de volgende maatregelen
  dagen hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, heeft de koper recht op
  ontbinding van de overeenkomst met onmiddellijke ingang. Ontbinding is alleen mogelijk per aangetekende brief.

ARTIKEL 12: OVERDRACHT VAN RECHTEN

 1. 1. Geen enkel recht van een der partijen uit hoofde van deze Overeenkomst kan worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze bepaling wordt geacht van kracht te zijn op grond van het eigendomsrecht als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

 1. De bij de verkoper aanwezige goederen en geleverde goederen en onderdelen blijven eigendom van de verkoper.
  Het eigendom van de verkoper totdat de koper de overeengekomen prijs volledig heeft betaald. Tot die tijd kan de verkoper
  om haar eigendomsvoorbehoud in te roepen en de goederen terug te nemen.
 2. Indien de overeengekomen vooraf te betalen bedragen niet of niet tijdig worden betaald, zal de verkoper
  zijn gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel is betaald. In dat geval zal er sprake zijn van een zaak
  In dat geval kan de te late levering niet tegen de verkoper worden ingeroepen.
 3. Verkoper is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of te bezwaren.
  ze op een andere manier.
 4. De Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan de Koper geleverde goederen te verzekeren.
  en om ze verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en tegen
  het beleid op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Indien de goederen nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs nog niet is betaald
  betaald volgens de overeenkomst, heeft de verkoper het recht van retentie. In dat geval zijn de goederen
  zal niet worden geleverd voordat de koper volledig en conform de overeenkomst heeft betaald.
 6. In geval van liquidatie, insolventie of verdenking

ARTIKEL 15: VERPLICHTING TOT KLAGEN

 1. Elke aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een
  overeenkomst is altijd beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheid in het betreffende geval wordt uitbetaald
  Dit bedrag wordt verhoogd met het bedrag van de aftrekbaarheid onder het
  relevante beleidslijnen.
 2. De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van
  de verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten zijn niet uitgesloten.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID

 1. De koper is verplicht om eventuele klachten over de verrichte werkzaamheden onmiddellijk te melden aan de
  De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
  dat de Verkoper in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, is de Verkoper verplicht de goederen te herstellen en indien nodig,
  Vervang ze.

ARTIKEL 16: GARANTIES

 1. Indien er garanties in de overeenkomst zijn opgenomen, geldt het volgende. De Verkoper garandeert
  dat het verkochte product in overeenstemming is met de overeenkomst, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het
  geschikt voor het gebruik dat de koper van plan is ervan te maken. Deze garantie is geldig voor een periode van twee jaar.
  kalenderjaren na ontvangst van de door de koper verkochte goederen.
 2. Het doel van bovengenoemde garantie is het vaststellen van een risicoverdeling tussen de Verkoper.
  en de Koper op een zodanige wijze dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie altijd
  geheel voor rekening en risico van Verkoper en dat Verkoper zich nimmer kan beroepen op artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek.
  Het bepaalde in de vorige zin is ook van toepassing indien
  de inbreuk was bij de koper bekend of had bekend kunnen zijn door het uitvoeren van een onderzoek.
 3. Voornoemde garantie is niet van toepassing indien het gebrek is ontstaan als gevolg van
  onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of indien - zonder toestemming - de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht
  of heeft geprobeerd wijzigingen aan te brengen of heeft het gekochte artikel gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 4. Indien de door de Verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een zaak die door een derde is geproduceerd, wordt de
  De garantie is beperkt tot de garantie van die fabrikant.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1.  Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechtbank in het arrondissement waar de High Class Outlet gevestigd is.
  zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de partijen, tenzij de wet dit vereist
  anders.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Indien in een gerechtelijke procedure een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden
  die als onredelijk bezwarend worden beschouwd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
De waardering van www.highclassoutlet.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9,5/10 gebaseerd op 8 beoordelingen.
nl_NLNL
en_USEN fr_FRFR nl_NLNL